FSHB & FIP

↪️ Sekretari i Federatës Shqiptare të Basketbollit (FSHB), z. Franko Bushati, zhvilloi një takim të rëndësishëm me Sekretarin e Federatës Italiane të Basketbollit, z. Maurizio Bertea, dhe stafin e tij për të diskutuar dhe për të forcuar bashkëpunimin mes dy federatave. Gjatë takimit, u diskutuan dhe u pajtuan disa pika kyçe të bashkëpunimit.
🏀 Pikat Kryesore të Interesit janë:
– Trajnim për trajnerët e ekipeve të të rriturve
– Trajnim për trajnerët e grupmoshave të reja
– Instruktorët e minibasketit
– Trajnim për gjyqtarët
– Teste për gjyqtarët
– Metoda të stërvitjes për ekipet kombëtare të rinjve (U16/U18)
– Stërvitje të përbashkëta për ekipet kombëtare të rinjve (U16/U18)
🙌🏻 Ky bashkëpunim mes Federatës Shqiptare dhe Federatës Italiane të Basketbollit është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit dhe përmirësimit të basketbollit në të gjitha nivelet, duke sjellë përfitime të mëdha për lojtarët, trajnerët dhe gjyqtarët në Shqipëri. Bashkëpunimi synon të përmirësojë cilësinë e sportit dhe të promovojë vlerat e larta sportive, duke krijuar një ambient të favorshëm për zhvillimin e basketbollit.
————————————
↪️ The Secretary of the Albanian Basketball Federation (FSHB), Mr. Franko Bushati, held an important meeting with the Secretary of the Italian Basketball Federation, Mr. Maurizio Bertea , and his staff to discuss and strengthen the cooperation between the two federations. During the meeting, several key points of cooperation were discussed and agreed upon.
🏀 Key Points of Interest
• Training for Senior Team Coaches
• Training for Youth Coaches
• Minibasket Instructors
• Referee Training
• Referee Testing
• Training Methods for National Youth Teams (U16/U18)
• Joint Training Sessions (U16/U18)
🙌🏻 This cooperation between the Albanian and Italian Basketball Federations is a significant step towards the development and improvement of basketball at all levels, bringing great benefits to players, coaches, and referees in Albania. The collaboration aims to enhance the quality of the sport and promote high sporting values, creating a fruitful environment for the development of basketball.