Asamableja e Pergjithshme 2023

Ne vijim te njoftimit me date 20.11.2023, lutemi gjeni bashkelidhur rendin e dites se Asamblese se Pergjithshme per vitin 2023, Formularin e Pjesemarrjes, si dhe njoftimin me email te dates 20.11.2023.

Ne vijim do ju informojme mbi sallen e organizimit te Asamblese se Pergjithshme ne Tirane, 22.12.2023, ora 15:00, si dhe informacione te tjera lidhur me mbledhjen.

Statuti i FSHB-së: https://fshb.basketball/wp-content/uploads/2022/11/FSHB-Statuti-30.01.2021.pdf
Vendimet e KD-së 2023: https://fshb.basketball/vendimet-e-kd-se/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*